:: มีทั้งหมด 18 ความคิดเห็น
 
ID :: 18     ชื่อ - นามสกุล :: จิระนันท์ พวงมาลัย   :: 2564-12-30 18:08:57
ที่อยู่/หน่วยงาน :: 113 ม.9 ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
อยากทราบรายละเอียดในปี 2565 สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการมีขั้นตอนและวิธีการรายละเอียดบอกไมค่ะ
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 17     ชื่อ - นามสกุล :: สุรศักดิ์   :: 2564-12-28 09:23:56
ที่อยู่/หน่วยงาน :: นพต ลำปาง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
อยากทราบว่างบประมาณปี65ยังจะมีต่อสัญญา นพต อยู่หรือป่าวครับ
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 16     ชื่อ - นามสกุล :: ชาญวิทย์   :: 2564-11-14 19:59:43
ที่อยู่/หน่วยงาน :: จิตรถนอม
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
นพต มีต่อสัญญาไหมครับ
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 15     ชื่อ - นามสกุล :: นางสุนทร นาโสก   :: 2564-08-16 09:48:20
ที่อยู่/หน่วยงาน :: บ้านนาโสก
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
อยากสมัครเข้าร่วมโครงการโคกหนอนาสมัครได้ที่ไหน ขอเบอร์ติดต่อด้วยค่ะ บ้านนาโสก ต,นาโสก อ.เมือง จ.มุกดาหาร
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 14     ชื่อ - นามสกุล :: นายใส่ใจ   :: 2564-07-21 21:18:46
ที่อยู่/หน่วยงาน :: อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
หากเจ้าของแปลง มีสระอยู่แล้ว ต้องการขุด เพียงคลองใส้ไก่ หรือบางแปลงต้องการขุด น้อยกว่าแบบ เช่นลดปริมาณดินขุด ขนาดสระ ความยาวคลองใส้ไก่ ทำได้หรือไม่อย่างไรขอบคุณคุณครับ
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 13     ชื่อ - นามสกุล :: Hlm   :: 2564-06-25 11:19:45
ที่อยู่/หน่วยงาน :: ลำปาง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
อบรบตั้งแต่ ธันวาคม 2563 ยังไม่มีความคืบหน้า อยากทราบว่าเมื่อไหร่จะได้เริ่มขุด เพราะจะเข้าช่วงทำนา. แล้วถ้าสิ้นงบประมาณปีนี้จะยังขุดได้หรือไม่
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 12     ชื่อ - นามสกุล :: วัชรินทร์ คำพิลา   :: 2564-06-24 20:40:24
ที่อยู่/หน่วยงาน :: อุบลราชธานี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
พื้นที่จะขุดเป็นป่ารกมีต้นไม้ใหญ่จะร่วมโครงการได้หรือไม้
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 11     ชื่อ - นามสกุล :: วัชรินทร์ คำพิลา   :: 2564-06-24 20:39:16
ที่อยู่/หน่วยงาน :: อุบลราชธานี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
พื้นที่จะขุดเป็นป่ารกมีต้นไม้ใหญ่จะร่วมโครงการได้หรือไม้
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 10     ชื่อ - นามสกุล :: พัชรินทร์ พาณิชยเวชสันติ   :: 2564-04-28 12:33:03
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
รบกวนสอบถามกรณีงบเงินกู้ พื้นที่ 3 ไร่ เขียนแบบใหม่ ปริมาตรดินขุดได้แค่ 2,110 ลบ.ม. ประเด็นคำถาม ข้อ 1. สามารถดำเนินการได้หรือไม่ (แบบเปลี่ยนแต่ปริมาตรดินขุดไม่ถึงตามที่กรมฯ กำหนด) / ข้อ 2. ถ้าได้ แล้วจะใช้วงเงินงบประมาณในการดำเนินการเท่าไร (คิดอย่างไร) คิดจากการคำนวนราคากลางที่ช่างคำนวน หรือคิดการจากทอนตามสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (งบประมาณที่ได้รับ หารด้วยปริมาตรดินขุด)
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 9     ชื่อ - นามสกุล :: นายวิริยะ จินวงศ์   :: 2564-04-28 10:20:49
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพจ.สุราษฎร์ธานี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
เรียน อพช. มี สปก.สุราษฎร์ธานี ประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา กิจกรรม CLM โดยใช้พื้นที่ในแปลง คทช.ที่ สปก.ดูแล โดยมีที่ดิน 30 ไร่ แต่ต้องการใช้รูปแบบ 15 ไร่ (ตามที่กรมแจ้งในการประชุมทางไกลว่าเหลือที่กรม 15 แปลง) ทำได้หรือไม่ กระบวนการ ขั้นตอน เป็นอย่างไร ครับ
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 8     ชื่อ - นามสกุล :: นายเมธาพัฒน์ วงษ์ปา   :: 2564-04-23 11:55:00
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอด่านช้าง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
กรณีใช้แบบมาตรฐาน แบบ 3 ไร่ 1:3 มีการขุดหนองตามแบบมาตรฐาน จำนวน 2 บ่อ แต่มีการขยับบ่อให้อยู่ในพื้นที่ เชื่อมด้วยคลองใส้ไก่ยาว 180 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงการขุดต้นไม้ จำเป็นต้องเขียนแบบใหม่มั้ยครับ
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 7     ชื่อ - นามสกุล :: โสภิต ภูริสวัสดิ์   :: 2564-04-22 16:01:45
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังทอง
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
อ้างถึงหนังสือกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ มท ๐๗๑๐/๔๗๒๓ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ บรรทัดที่สองจากท้าย "อีกทั้งในการดำเนินการขุดดินในโครงการจะมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อให้โครงการมีการดำเนินการถูกต้องตามหลักวิชาการ จังหวัดได้สอบถามมายังคลังกรมฯว่า การดำเนินงานตามระเบียบพัสดุต้องมีวิศวกรควบคุมหรือไม่เนื่องจากผู้รับจ้างเป็นผู้รับจ้างส่วนใหญ่เป็นผู้นำในหมู่บ้าน แต่ อบต.แจ้งมาต้องมีไม่อย่างนั้นไม่สามารรถตรวจรับได้เพราะเขาไม่ต้องการแบกรับความเสี่ยงกรณีดังกล่าว คลังกรมฯตอบว่าไม่ต้องมี ดังนั้นจึงขอความกรุณาให้กรมฯทำแนวทางเป็นหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อประสานงานกับ อบต.ต่อไป
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 6     ชื่อ - นามสกุล :: นายภาณุวัฒน์ ภูฆัง   :: 2564-04-22 15:39:38
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีประจันต์
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ฝากประเด็นคำถามนะครับ 1.ในพื้นที่ 3 ไร่ ใช้รูปแบบ 1:1(ประเภทดินร่วนปนทราย) แต่ต้องการใช้รูปแบบบ่อของรูปแบบ 3 ไร่ แบบ 1:2 ประเภทดินทราย สามารถดำเนินการได้มั้ยถ้าดำเนินการได้ต้องทำอย่างไร่บ้าง
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 5     ชื่อ - นามสกุล :: พ.อ.ท.สุรพงษ์ แท่นดี   :: 2564-04-22 11:38:49
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ข้อหารือของจังหวัดสุรินทร์ กรณีที่จังหวัดดำเนินการออกเเบบเองโดยมีวิศวกรระดับสามัญรับรอง เเละดำเนินการขออนุญาตขุดฯ ตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน ปี 2543 เเล้ว จังหวัดต้องส่งแบบให้กรมฯ เพื่อให้ มข. พิจารณารับรองแบบหรือไม่
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 4     ชื่อ - นามสกุล :: เดชดนัย กัญจนานุเดช   :: 2564-02-04 10:58:52
ที่อยู่/หน่วยงาน :: โครงการดีๆแบบนี้ มารู้ข่าวช้าไป
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
โครงการดีๆแบบนี้ มารู้ข่าวช้าไป รอติดตามรอบหน้าครับ
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 3     ชื่อ - นามสกุล :: นายยุทธกิต จิตราภิรมย์   :: 2564-01-16 10:05:51
ที่อยู่/หน่วยงาน :: 20 หมู่4 ตำบลบางงอน อำเภอ พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
สวัสดีครับ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ สนใจเข้าร่วมโครงการครับ ไม่ทราบว่ายังมีแนวทางการสนับสนุนให้กับประชาชนที่สนใจอยู่อีกมั้ยครับ มีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯอย่างยิ่งครับเพราะเห็นว่าเป็นช่องทางการพัฒนาที่เกิดขึ้นได้จริงใกล้ตัวกับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนอีกยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนครับ
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 2     ชื่อ - นามสกุล :: นายใส่ใจ   :: 2563-11-26 09:52:43
ที่อยู่/หน่วยงาน :: ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
สวัสดีครับ อยากสอบถามเรื่องโครงการในเฟส 2 สำหรับผู้สมัครเฟส2 ไม่ทราบว่ามีแนวทางดำเนินการอย่างไรครับ
ตอบ ::
 
 
 
ID :: 1     ชื่อ - นามสกุล :: ทดสอบ   :: 2563-11-11 15:26:21
ที่อยู่/หน่วยงาน :: อำเภอก
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ทดสอบ
ตอบ ::
 
 

ข้อมูลแบ่งหน้าละ 20 ข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ