:: มีทั้งหมด 24 ความคิดเห็น
 
ID :: 4     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวศิราณี อันบุรี   :: 2560-08-24 19:12:46
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ขอให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดังนี้ 1. นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม มาจาก สพจ.ปทุมธานี 2. นางสาวน้องนุช คำหอม มาจาก สพจ.ชุมพร 3. นางสาวกาญจนา ทองเกษม มาจากกรมฯ 4.นายยุทธชัย เครือแก้ว มาจากกรมฯ 5.ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัชชา โกสากุล มาจาก สพจ.ลพบุรี **และย้ายนางชุติมณฑ์ วงษ์คำหาร ไปกรมฯ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 3     ชื่อ - นามสกุล :: นางสาวศิราณี อันบุรี   :: 2560-08-23 19:22:31
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
น.ส.ศิราณี อันบุรี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพจ.นนทบุรี ไม่สามารถเข้าระบบ IDP ได้ค่ะ เนื่องจากไม่ชื่อในระบบ บรรจุเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 2     ชื่อ - นามสกุล :: นายเจษฎา ปทุมชาติ   :: 2560-08-23 09:41:05
ที่อยู่/หน่วยงาน :: สพอ.เมืองนครราชสีมา
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
สอบถามกรณีเป็นพัฒนากรบรรจุใหม่ ไม่สามารถเข้าระบบ idp ได้ จะต้องทำเช่นไรครับ
สถาบันฯตอบ ::
 
 
 
ID :: 1     ชื่อ - นามสกุล :: สมชาย   :: 2560-08-23 08:59:42
ที่อยู่/หน่วยงาน :: กรมการพัฒนาชุมชน
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ::
ทดสอบระบบครับ
สถาบันฯตอบ ::
 
 

ข้อมูลแบ่งหน้าละ 20 ข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ